Aktuāli
Par studiju
Nodarbību saraksts
Galerija
Video
Publikācijas
Prese
Piedāvājums
Sadarbības partneri
Kontakti
Publikācijas
Topošo pedagogu profesionālās sagatavotības pilnveidošana, izmantojot kustību improvizācijas metodi mācību kursa „mūsdienu dejas improvizācija” ietvaros

Z.Valka mg. sc. educ.(Liepājas Universitāte)
LiepU zinatnisko rakstu krājums. Liepaja 2011.(43-46 lpp.)

Viena no mūsdienu pedagoģijas zinātnes aktuālajām problēmām ir sporta un deju pedagoga profesionālās meistarības pilnveides metožu izstrādāšana.To nosaka mūsdienu sabiedrības attīstības likumsakarības.

Neapšaubāmi, topošo sporta un deju skolotāju svarīgs profesionālās sagatavotības satura elements ir intensīva kustību darbība noteiktā kustību – dejas vai sporta veida struktūrā ,kas produktīvi un ekonomiski attīsta un pilnveido tikai konkrētai disciplīnai nepieciešamās iemaņas.

Taču, raugoties no kustību regulacijas fizioloģiskā aspekta, visām- gan sporta gan strukturētās dejas (piem.latviešu tautas dejas,sporta dejas) iemaņām , pamatā ir automatizētie kustību stereotipi,kas ne vienmēr pilnībā pakļauti apziņas kontrolei.

Gan autores pedagoģiskie novērojumi, gan pašu studentu teiktais,analizējot savas kustības, liecina,ka šie stereotipi bieži kavē radošos procesus un traucē relaksēt ķermeni mirklī,kad tas nepieciešams (psihofiziskās pašregulācijas iemaņu trūkums).

Bet topošo sporta un deju skolotāju profesija ir saistīta ar fiziskām un psihiskām slodzēm,kā rezultāts nereti ir ikdienas darba vienveidība un nogurums.

Ņemot vērā to,ka fiziskajai audzināšanai augstskolā būtu jāatšķiras ar to,ka vienotā sistēmā tiktu apvienota studentu fiziskā,intelektuālā un psiholoģiskā sagatavotība patstāvīgai dzīvei un profesionālajai darbībai,augstskolas pasniedzēja uzdevums ir fiziskās audzināšanas sistēmu,kuras neatņemamas sastavdaļas ir sports un deja,pasniegt brīvu,atvērtu un radošu nodarbību formā , pārstājot orientēties uz stereotipu „no vidusmēra studenta par vidusmēra speciālistu”.

Ar fizisko audzināšanu saistītās nodarbībās studentam jāgūst kustību prieks , jāiemācās iepazīt un izmantot gan sava ķermeņa ,gan organisma dabiskās iespējas ,lai spētu tās kontrolet un regulēt, jāiemācās radīt pašam savas kustības.Un tieši šīs iemaņas būs būtiskas studentu-topošo pedagogu profesionālajā darbībā,lai tā būtu radoša un daudzveidīga,izstrādajot jaunas pieejas un metodes.

Šo radošo iemaņu veidošana tiek realizēta ar kustību improvizācijas metodes palīdzību mācību kursa „mūsdienu dejas improvizācija”ietvaros Liepājas Universitates studiju programmā ”Sporta un deju skolotājs”,pilnveidojot studentu-topošo pedagogu profesionālo sagatavotību.

Mūsdienu deja ir ļoti populāra jaunatnes vidū. Tā apvieno dažādu žanru stilus - hip hop, street dance un pop stils, šova deja, brīvā deja, kustību teātris, pantomīma, kontakta deja, dejas improvizācija u.c

Mūsdienu(laikmetīgā) deja ir sistēmu un metožu kolekcija, kas radusies pagājušā gadsimta 20.gados no modernās un postmodernās dejas. Tā balstīta uz anatomiski pareizām kustībām, tā izmanto fizikas likumus, lai deja būtu pēc iespējas ergonomiskāka, plūstošāka, vieglāka un arī veselīgāka dejotājam. Tā kā kustības ir anatomiski pareizas, un tiek ņemti vērā fizikas likumi, tiek nodarbinātas visas muskuļu grupas, attīstīta koordinācija ,ritma izjūta, sevis paša izjūta.

Tādējādi mērķi nostiprināt, uzlabot un attīstīt ķermeni, ko parasti izvirza sporta nodarbībās, iespējams sasniegt, papildus izjūtot dejas prieku.

Dejas kustību improvizācija ir metode,ko radošs pedagogs izmanto mūsdienu dejas nodarbībās.

Izmantojot dažādas kustību improvizācijas tehnikas vingrinājumus un to kombinācijas, pamazām tiek iepazīts ķermenis,tā sajūtas un izjūtas ,līdz veidojas plūstoša kustību plūsma.Ķermenis tiek pieņemts kā pamats,uz kura apzināti būvē kustību,līdz nonāk pie pašas dejas. Tā ir dejas radīšana ar kustību improvizācijas palīdzību.

Nodarbībās studenti tiek iepazīstināti ar dažādiem uzdevumiem ,kas stimulē sajūtas.Pakāpeniski darbs notiek ne tikai ar sevi,bet arī pārī vai grupā. Kopīgi tiek spēlētas improvizācijas struktūras, kurās prioritāte ir radošs process.

Kustību improvizācijas mērķis nodarbībā ir radoša motoro un mentālo procesu saskaņošana, izslēdzot liekus negatīvos mentālos procesus, kas rada nevēlamu, negatīvu emocionālu reakciju.

Kustību improvizācijas kā metodes mērķis ir sagatavot teorētiski un praktiski izglītotus, patstāvīgi un radoši domāt un strādāt spējīgus sporta un deju skolotājus.

Kustību improvizācijas metodes ietvaros tiek izmantotas sekojošas tēmas:

 • Ķermeņa potenciālo iespēju izpēte.
 • Ķermeņa apzināšanās un tā relaksācija kustībā.
 • Apzinātība un spontanitāte kustībā.
 • Ceļš no individuālas improvizācijas līdz spontānai kolektīvai sadarbībai.
 • Neverbālās komunikācijas iespējas.
 • Griba un emocionālais saturs darbībā.
 • Laiks un telpa.
 • Balss un kustība.
 • Strukturēta improvizācija.

Daļa vingrinājumu aizgūti no skatuves mākslas pedagoga Konstantīna Staņislavska sistēmas,kas pielāgoti un orientēti pedagoģiskai darbībai skolās un interešu izglītībā.

Ar studentiem tika veiktas brīvas pārrunas par kustību improvizācijas metodes tehniku ietekmi ,kas rosinaja izstradāt 14 jautājumus strukturētai intervijai. Intervijas rezultātā tiks noskaidroti jēdzieni,kas skar fiziskos,psiholoģiskos,sociālos aspektus un ar profesionalās sagatavotības pilnveidošanu saistītie jautājumi. Intervija tiks veikta macību kursa noslēgumā.

Secinājumi

1.Mācību kursa„mūsdienu dejas improvizācija”nodarbības ir teorētiski-praktisks materiāls , kas balstīts uz atziņu par ķermeņa un psihes mijiedarbību.

2. Šo mijiedarbību students vingrinājumu izpildes laikā var nepastarpināti novērot ar disciplinētas un koncentrētas uzmanības palīdzību, sekojot ķermeņa fiziskām sajūtām, kas veido kustību ķermenī un kas pastāvīgā mijiedarbībā nosaka prāta un emocionālos stāvokļus. Tieši šis pašnovērošanas process attīsta topošā sporta un deju pedagoga profesijā nepieciešamās psihofiziskās pašregulācijas iemaņas.

3.Kustību improvizācijas metode ir iespēja studentiem-topošajiem sporta un deju skolotajiem , izzināt savus radošos procesus, rast iedvesmu, idejas un jaunas pieejas savas profesionālās un personības attīstībai.

Literatūra:
 1. Valtneris A.Cilvēka fizioloģija.Rīga:Zvaigzne-1986,435 lpp.
 2. «Собрание сочинений в восьми томах. Том 1»: Искусство; Москва; 1954, pieejams : rvvg//httpaz.lib.ru/s/stanislawskij_k_s/text_0010.shtml
 3. Laikmetīgā deja. Pieejams: http://www.i-deja.lv/?id=425

© 2010-2011 by Liāna